सुरक्षा रक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी करणे आता अनिवार्य

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

मुंबई दि 31: सुरक्षा रक्षक मंडळात सुरक्षा रक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी संगणक आज्ञावली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व सुरक्षा रक्षक मंडळांनी मा.उच्च न्यायालयाच्या 8 फेब्रुवारी 2017 च्या आदेशाप्रमाणे मंडळांत सुरक्षा रक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 आणि त्याअंतर्गत योजना (सुधारणा) 2012 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सुरक्षा रक्षकांच्या नोकरीचे नियमन व त्यांच्या कल्याणासाठी या कायदयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात सुरक्षा रक्षक मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत. 

सुरक्षा रक्षकांच्या नोंदणीची प्रक्रिया कालबध्द पध्दतीने नियमानुसार पारदर्शकपणे आणि जलदरीत्या व्हावी यास्तव संगणीकृत ऑनलाईन प्रक्रिया विकसित करण्याचे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व सुरक्षा रक्षक मंडळांत सुरक्षा रक्षकांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी आज्ञावली विकसित करुन ती त्वरीत अंमलात आणण्यात येत आहे. मे.महाऑनलाईन या संस्थेकडून संगणक आज्ञावली विकसित करुन ती त्वरीत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेताक 201703141715082210 असा आहे. महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 च्या कलम 8(4) अन्वये तसेच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या सहमतीने सदर आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
०००००

वर्षा फडके/विसंअ/31 मार्च 2017

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

टिप्पणी पोस्ट करा